Новини

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

07.юли.2021 10:36
Във връзка с предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

Конкурс за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София

24.юни.2021 14:05
Във връзка с предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Съвета на директорите на „Автомагистрали“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Покани за номиниране“.

Налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи

23.апр.2021 11:27
Във връзка с Решение на Четиридесет и петото Народно събрание на Република България за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, прието на 22 април 2021 година, Агенцията за публичните предприятия и контрол спира извършването на приватизационни процедури за срока на мораториума. Комисията за номиниране спира провеждането на конкурсни процедури за номиниране на независими членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия за срока на мораториума.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.

15.мар.2021 13:05
Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с осигуряване изпълнението на чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, където е предвидено разработването на Методика за оценка на финансовите и нефинансовите цели на държавните публични предприятия, която трябва да бъде приета от Агенцията за публични предприятия и контрол.

АППК уведомява всички участници в конкурсите за номиниране на независими членове в органите на управление на държавните публични дружества, че поради заболяване на членовете на номинационната комисия от квотата на АППК, заседанията на комисията се преустановяват за срок от 14 дни

11.мар.2021 10:12
АППК уведомява всички участници в конкурсите за номиниране на независими членове в органите на управление на държавните публични дружества, че поради заболяване на членовете на номинационната комисия от квотата на АППК, заседанията на комисията се преустановяват за срок от 14 дни

Изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа на Комисията за номиниране

18.ное.2020 15:13
Изпълнителният съвет на АППК прие изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа на Комисията за номиниране и за провеждане на конкурсни процедури.

Предоставяне на отчетна информация от публичните предприятия

09.юли.2020 12:42
Съгласно § 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП) до въвеждането на електронно-информационна система отчетната информация по чл. 61 се предоставя по електронна поща на Агенцията за публичните предприятия и контрол за публикуване на интернет страницата й