Регистър ЗПК

Регистър на декларациите по чл.49, ал.1, т.1, т. 2 и т. 4 от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК) - от 11.10.2023 г.

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ - до 05.10.2023 г. 

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Валентина Радева Стратиева
Длъжност
Старши експерт-секретар НС
1
2
3
4
5
6
Служител
Десислава Венциславова Пейчева-Тодорова
Длъжност
Главен специалист - деловодител
1
2
3
4
5
6
Служител
Йоан Пенчев Димитров
Длъжност
Младши експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Кремена Пламенова Сакаджийска
Длъжност
Старши счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Мария Богданова Ждерова-Цановска
Длъжност
Старши счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Миглена Борисова Колева
Длъжност
Главен счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Надежда Христова Ашламаджиева
Длъжност
Главен експерт - ИО
1
2
3
4
5
6
Служител
Пламен Василев Георгиев
Длъжност
Главен експерт - завеждащ ИО
1
2
3
4
5
6
Служител
Станимира Георгиева Димитрова
Длъжност
Старши експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Теодор Руменов Соколов
Длъжност
Главен юрисконсулт
1
2
3
4
5
6