Статистика

Раздел "Статистика" предоставя количествени данни за планираните и извършените приватизационни сделки от създаването на Агенцията за приватизация през 1992 г., както и преглед на данните по различни измерими показатели. Информацията е групирана в отделни подразделения съобразно начина на представяне на данните и предназначението на статиите: "Планове", "Отчети" и "Обобщена информация".