За приватизацията

Условията и реда за приватизация са уредени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол /Обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2002 г./ и подзаконовите нормативни актове.

Агенция за публичните предприятия и контрол извършва приватизационни продажби на следните обекти, подлежащи на приватизация:

  • дялове или акции - собственост на държавата от търговски дружества; дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества;
  • обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала; обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
  • имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв.

Основни методи за продажба на пакети от акции и дялове от търговски дружества, и на обособени части от имуществото на търговски дружества са:

  • публичен търг;
  • публично оповестен конкурс.

За продажба на акции от търговски дружества могат да се прилагат и методите:

  • публично предлагане;
  • централизиран публичен търг, неприсъствен публичен търг;
  • приемане на търгово предложение по реда на чл. 149, 149а и 149б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Продажбата на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на друго търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се извършва чрез Електронната платформа за продажба на имоти.