Концесии

Информация за осъществения контрол по години:

 


На Агенцията за публичните предприятия и  контрол (АППК) е възложено (чл. 42 от Закона за концесиите) извършването на  независим външен контрол по Закона за концесиите върху изпълнението на определени концесионни договори за държавните и общински концесии на база одобрен от Министерския съвет годишен план, както и извършване на извънредни проверки, при възлагане от Координационния съвет по концесиите.

В изпълнение на функциите си АППК осъществява документален контрол и проверки на място при концедентите и концесионерите - страни по сключените концесионни договори и при необходимост на обекта на концесия. За резултатите от извършения контрол за всеки концесионен договор изпълнителният директор на АППК изготвя доклад, който се връчва на концедента (министър или кмет на община) и на министъра на финансите.

Изпълнителният директор на АППК ежегодно изготвя и представя на Координационния съвет по концесиите доклад с обобщена информация и информация за установените при осъществения контрол системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионните договори, върху които на АППК е възложено да извършва контрол, въз основа на които се предлагат за приемане насоки за отстраняването им.

На интернет страницата на АППК в рубриката „Концесии“ ежегодно се  публикуват Обобщена информация за извършения независим външен контрол по изпълнението на определени концесионни договори и насоките за отстраняване на системни проблеми, свързани с изпълнението на концесионни договори, приети от Координационния съвет по концесиите.

Функциите по осъществяване на контрол от страна на Агенцията са регламентирани в чл. 42 от Закона за концесиите, чл. 22 от ЗПСК и чл. 8 и чл. 9 от Устройствения правилник на АППК.