Етичен кодекс

В изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.) и Пътната карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.), приети с Решение на Министерския съвет на Република България (Приоритет 5 „Освобождаване на гражданите от „дребната“ корупция“, Мярка 6 „Въвеждане на инструменти за противодействие на корупцията и насърчаване на почтеността в работата на публичните предприятия“) Агенцията за публичните предприятия и контрол прие Кодекс за етично поведение на лицата, заети в държавни предприятия.

Кодексът за етично поведение на лицата, заети в публични предприятия има за цел да установи нормите, които определят поведението на лицата, заети в публичните предприятия във връзка с изпълнение на служебните им задължения, както и на  взаимоотношенията им с органа, упражняващ правата на държавата и търговските дружества – клиенти и партньори.