Вътрешни правила

Комисията за номиниране осъществява своята дейност по реда и при условията на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Вътрешните правила за работа на комисията за номиниране и за провеждане на конкурсни процедури.

Комисията за номиниране провежда конкурсните процедури за номиниране на независими членове на органите на управление и контрол на публичните предприятия, категоризирани като „големи“ съгласно глава втора, раздел I и раздел II от Закона за счетоводството.