Достъп до информация

1. Обща информация

Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградата на Агенцията за публичните предприятия и контрол на ул. "Врабча" №23, стая 416 или чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Министерски съвет съгласно чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация се извършват съгласно ЗДОИ.

2. Такси

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 7 март 2022 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 18.03.2022 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.

3. Списъци

4. Правомощия на изпълнителния директор /файл/.

5. Работно време на центъра за административно обслужване (деловодство), което отговаря за приемането на заявления в секция "достъп до информация". 

а) на място в АППК, гр. София, ул. "Врабча" № 23, ет. 4, стая 416 (9.00-17.30 ч. без прекъсване)

б) на електронния адрес на АППК - appk@appk.government.bg