ЗДОИ

1. Обща информация

Подаването на заявленията за достъп до обществена информация и тяхното регистриране се извършва в сградата на Агенцията за публичните предприятия и контрол на ул. "Врабча" №23, стая 416 или чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Министерски съвет съгласно чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Разглеждането на заявлението, предоставянето или отказа от предоставяне на информация се извършват съгласно ЗДОИ.

2. Такси

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно  Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.

3. Списъци