Повторно използване на информация

АППК предоставя информация от обществения сектор за повторно ползване съгласно чл. 28 и сл. от Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Агенция за публичните предприятия и контрол.