Архив Конкурси по реда на Наредбата за възлагане

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас

20.апр.2021 09:11
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас Оповестено на 20.04.2021 г.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обособена част

01.апр.2021 11:02
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на Поземлен имот с идентификатор 35239.6106.2515, намиращ се в землището на с. Казичене, местност През Искър, район Панчарево, област София, ведно с построените в него 12 бр. сгради с идентификатори: 35239.6106.2515.1, 35239.6106.2515.2, 35239.6106.2515.3, 35239.6106.2515.4, 35239.6106.2515.5, 35239.6106.2515.6, 35239.6106.2515.7, 35239.6106.2515.8, 35239.6106.2515.9, 35239.6106.2515.10, 35239.6106.2515.11, 35239.6106.2515.12, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София. Оповестено на 01.04.2021 г.

Oграничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на следните недвижими имоти – частна държавна собственост

11.фев.2021 14:37
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на следните недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД „Гранична полиция“,  гр. Смолян, представляващи: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.17, с площ 181,13 кв. м, разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. „Рокфелер“ №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.18, с площ 82 кв. м, разположен на ет. –1 в бл. 3 на ул. „Рокфелер“ №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.16, с площ 112,35 кв. м, разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. „Рокфелер“ №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград. Оповестено на 12.02.2021 г.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на обособени части на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот

11.фев.2021 14:27
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на  следните обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот: 1. Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 и сгради, находящи се на ул. „Индустриална зона“ – гара Калояново, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив; 2. Дом-паметник хижа „Чевира“ (почивна база „Чевира“ в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив); 3. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 с площ 1 062 кв. м, ведно с построената в него сграда 68080.501.704.1 със застроена площ 556 кв. м, намиращ се на ул. „Иван Вазов“ № 67, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив. Оповестено на 12.02.2021 г.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обособена част

09.фев.2021 15:44
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на Пицария със застроена площ 176,59 кв. м, построена върху общинска земя, представляваща урегулиран поземлен имот III – за търговски обект, с пл. № 3207 в квартал 794 по плана на ЦГЧ, гр. Горна Оряховица, състояща се от търговска зала на две нива, топла кухня с пещ, подготвителни, санитарни помещения за посетители и персонал, ведно с правото на строеж, обособена част от имуществото на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД, гр. Горна Оряховица. Оповестено на 09.02.2021 г.

ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост

02.дек.2020 13:58
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, представляващи: 1. поземлен имот с идентификатор 68134.1938.776, с площ 7 118 кв.м, заедно с построените в имота: - сграда с идентификатор 68134.1938.776.1, - сграда с идентификатор 68134.1938.776.2 и - сграда с идентификатор 68134.1938.776.3, намиращ се в гр. София, район „Витоша“, местност „Малък Раковец“, ул. „Беловодски път“ № 101; 2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.304.174.4.12, със застроена площ 24 кв.м, заедно с 2/100 идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.304.174, с площ 354 кв.м, намиращ се на ул. „Лавеле“ № 20, ет. 2, гр. София, район „Възраждане“; 3. сграда с идентификатор 07079.610.466.1, с площ 167 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, намиращ се на ул. „Константин Фотинов“ №28, гр. Бургас, обл. Бургас.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Областния управител на област Шумен.

27.окт.2020 11:28
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Областния управител на област Шумен, представляващи: 1. Сграда с идентификатор 83510.670.94.1, със застроена площ 375 кв.м, намираща се на ул. „Цветан Зангов“, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен и 2. Сграда с идентификатор 83510.87.23.1, със застроена площ 758 кв.м и сграда с идентификатор 83510.87.23.2, със застроена площ 206 кв.м, разположени в поземлен имот с идентификатор 83510.87.23, намиращ се в местността „Висока поляна“, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен. Оповестено на 27.10.2020 г.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол

30.сеп.2020 10:08
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващи: 1. Поземлен имот с идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, намиращ се на ул. „Безмерско шосе“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол и 2. Поземлен имот с идентификатор 87374.516.73 с площ от 1 397 кв. м, намиращ се на ул. „Ямболен“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка

18.авг.2020 10:19
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка

Провеждане на ограничен конкурс за имот - гр. София

06.авг.2020 13:56
Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област София.