Архив Конкурси по реда на Наредбата за възлагане

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

25.авг.2022 09:43
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област София, намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район „Надежда“, ул. „Илиянско шосе“ № 12, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1379.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, с площ 10 996 кв. м, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 68134.1379.38.1 със застроена площ 78 кв. м; сграда с идентификатор 68134.1379.38.2 със застроена площ 311 кв. м; сграда с идентификатор 68134.1379.38.3 със застроена площ 440 кв. м; сграда с идентификатор 68134.1379.38.4 със застроена площ 902 кв. м; сграда с идентификатор 68134.1379.38.5 със застроена площ 24 кв. м; сграда с идентификатор 68134.1379.38.6 със застроена площ 1081 кв. м; сграда с идентификатор 68134.1379.38

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

02.юни.2022 11:49
Oграничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: 1. Поземлен имот с идентификатор 44046.200.175, с площ 5 969 кв.м, намиращ се в с. Лозен, общ. Стражица, обл. Велико Търново, заедно с построените в него сгради 44046.200.175.1, 44046.200.175.2, 44046.200.175.3 и 44046.200.175.4, с предоставени права за управление на областния управител на област Велико Търново; 2. Поземлен имот с идентификатор 12259.1020.103, с площ 355 кв.м, намиращ се на ул. „Георги Бенковски“ № 2, ж.к. „Централна градска част“ в гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, ведно с построените в имота: 1) административна, делова сграда с идентификатор 12259.1020.103.1 със застроена площ 255 кв.м, и 2) предверие (вход) към административната сграда с идентификатор 12259.1020.103.2 със застроена площ 13 кв.м, с предоставени права за управлениена областния управител на област Враца.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на следните обособени части от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

02.юни.2022 11:31
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на следните обособени части от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

02.юни.2022 10:35
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

02.юни.2022 09:41
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора и на областния управител на област Пловдив

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

16.май.2022 15:49
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: 1. Поземлен имот с идентификатор 21498.351.3, с площ 1089 кв. м, намиращ се на ул. “Георги Димитров“ № 65 в гр. Добринище, община Банско, област Благоевград, ведно с построената в него сграда с идентификатор 21498.351.3.1, с предоставени права за управление на Министерство на земеделието; 2. IV (четвърти) етаж, със застроена площ 243,21 кв. м, от четириетажна масивна сграда, построена върху УПИ I – „За административен и търговски комплекс“, кв. 105А, заедно с 26,78 % идеални части от общите части на сградата, намираща се на ул. „Цар Симеон“ № 11, гр. Своге, община Своге, област Софийска, с предоставени права за управление на областния управител на област Софийска.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

30.мар.2022 16:50
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: 1. Поземлен имот с идентификатор 15919.5.195, с площ 46 586 кв. м, намиращ се в с. Голямо Соколово, община Търговище, област Търговище, с предоставени права за управление на областния управител на област Търговище; 2. Поземлен имот с идентификатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен; 3. Поземлен имот с идентификатор 70398.84.7, с площ 6 792 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти

30.мар.2022 15:33
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти, представляващи: сграда, собственост на "Интендантско обслужване" ЕАД, намираща се в м. "Байнова могила", с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен; сграда, намираща се на ул. "Алея Възраждане" №2, гр. Русе, община Русе, област Русе, с предоставени права за управление на областния управител на област Русе; учебно битова сграда, заедно с отстъпеното право на строеж, намираща се в м. Крайще, с. Бели извор, община Враца, област враца, с предоставени права за управление на областния управител на област Враца.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

30.мар.2022 15:03
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: урегулиран поземлен имот ведно с построената в него сграда - ветеринарна лечебница, намиращ се в с. Градина, община Първамай, област Пловдив с предоставени права за управление на Министерство на земеделието; поземлен имот ведно с построените в него сгради, намиращ се в гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали; два поземлени имота, намиращи се в Промишлена зона - изток, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали; самостоятелен обект в сграда, намиращ се на бул. "България" №97, ет. 2 в гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

30.мар.2022 13:10
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград