Архив Конкурси по реда на Наредбата за възлагане

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на недвижим имот – частна държавна собственост

07.май.2024 15:42
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

16.апр.2024 15:49
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областните управители на област Ямбол и област Стара Загора.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

16.апр.2024 15:24
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областните управители на област Бургас и област Сливен.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

02.апр.2024 17:24
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областните управители на област Разград, област Търговище и област Шумен.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

02.апр.2024 16:55
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на обособени части от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

02.апр.2024 16:51
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на обособени части от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

02.апр.2024 16:16
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областните управители на област Монтана и област Плевен.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

18.мар.2024 10:26
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Агенция „Митници“ и на областния управител на област Кърджали.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

31.авг.2023 09:47
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

04.авг.2023 16:24
Открива процедура за проведждане на ограничен конкурс  за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: 1. ПИ с идент. 10135.1507.835, с площ 202 кв. м, намиращ се на ул. „Граф Игнатиев“ №29, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, ведно с построената в него сграда с идент. 10135.1507.835.3, със застр. площ 153 кв. м, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна; 2. ПИ с идент. 20482.505.145, с площ 5 795 кв. м, намиращ се в Промишлена зона - юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с предоставени права за управление на областния управител на област Варна; 3. ПИ с идент. 39459.501.214, с площ 8 523 кв. м, намиращ се в с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Шипка“ №2, заедно с построените в него три сгради с идент. 39459.501.214.1, 39459.501.214.2 и 39459.501.214.3, с предоставени права за управление на Министерство на финансите.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

02.авг.2023 11:24
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Враца, представляващи: 1. УПИ VІІІ с пл. №1337, с площ 5 580 кв. м в кв. 89 по РП на град Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, заедно с построената в имота сграда - ветеринарна лечебница на 2 етажа със ЗП 146 кв. м и втори етаж със ЗП 86 кв. м; 2. Учебно-битова сграда с идент. 03438.42.29.1, със ЗП 1 255 кв. м, заедно с отстъпеното право на строеж върху ПИ, намираща се в м.„Крайще“, с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца; 3. Сграда с идент. 54020.504.1957.1 със ЗП 567 кв. м, намираща се на ул. „Арх. Цолов“, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, заедно с отстъпеното право на строеж върху ПИ с идент. 03438.42.27, в който са построени сградите, намиращ се в м. „Крайще“, с. Бели извор, общ. Враца, обл. Враца.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

02.авг.2023 10:40
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Габрово, представляващи: 1. сграда с идентификатор 14218.706.1.4, със застроена площ 205 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.706.1, намиращ се на ул. „Ст. Караджа“ № 6, гр. Габрово; 2. поземлен имот с идентификатор № 65927.501.5304, с площ от 18 551 кв. м, намиращ се в местността „Коджа кър“, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово; 3. поземлен имот с идентификатор № 65927.501.1550, с площ 401 кв. м, заедно с построена в имота сграда с идентификатор № 65927.501.1550.1 със застроена площ 55 кв. м, намиращ се на ул. Опълченска № 21, гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

06.юни.2023 14:18
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

20.апр.2023 11:22
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс

20.апр.2023 11:14
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост