Архив Конкурси по реда на Наредбата за възлагане

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

30.мар.2022 16:50
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: 1. Поземлен имот с идентификатор 15919.5.195, с площ 46 586 кв. м, намиращ се в с. Голямо Соколово, община Търговище, област Търговище, с предоставени права за управление на областния управител на област Търговище; 2. Поземлен имот с идентификатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен; 3. Поземлен имот с идентификатор 70398.84.7, с площ 6 792 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, община Върбица, област Шумен, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти

30.мар.2022 15:33
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти, представляващи: сграда, собственост на "Интендантско обслужване" ЕАД, намираща се в м. "Байнова могила", с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен; сграда, намираща се на ул. "Алея Възраждане" №2, гр. Русе, община Русе, област Русе, с предоставени права за управление на областния управител на област Русе; учебно битова сграда, заедно с отстъпеното право на строеж, намираща се в м. Крайще, с. Бели извор, община Враца, област враца, с предоставени права за управление на областния управител на област Враца.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

30.мар.2022 15:03
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: урегулиран поземлен имот ведно с построената в него сграда - ветеринарна лечебница, намиращ се в с. Градина, община Първамай, област Пловдив с предоставени права за управление на Министерство на земеделието; поземлен имот ведно с построените в него сгради, намиращ се в гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали; два поземлени имота, намиращи се в Промишлена зона - изток, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали; самостоятелен обект в сграда, намиращ се на бул. "България" №97, ет. 2 в гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали.

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

30.мар.2022 13:10
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград

Oграничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост

17.мар.2022 14:08
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи: 1. Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1550, с площ от 401 кв.м, заедно с построената в имота сграда, намиращ се на ул. „Опълченска“ № 21, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с предоставени права за управление на областния управител на област Габрово; 2. Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304, с площ от 18 551 кв.м, намиращ се в местността „Коджа кър“, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово, с предоставени права за управление на областния управител на област Габрово; 3. Урегулиран поземлен имот XL „за производствена и складова дейност (незастроен)“ с площ 900 кв.м, намиращ се в кв. 11 по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на четири обособени части от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София

01.мар.2022 14:29
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на четири обособени части от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София: 1. Поземлен имот с идентификатор 48550.2.102, с площ 8 018 кв. м заедно с построените в него сгради, намиращ се в с. Михалци, община Павликени, област Велико Търново; 2. Поземлен имот с идентификатор 62517.502.109, заедно с построените в него сгради, намиращ се в с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново; 3. База за отдих, състояща се от 40 (четиридесет) сгради, разположени в поземлени имоти с идентификатори 04426.100.214 и 04426.100.298, намираща се в к. к. „Камчия“, с. Близнаци, община Аврен, област Варна; 4. Поземлен имот с идентификатор 03229.44.173 с площ 13 334 кв. м заедно с построените в него сгради, намиращ се в с. Безмер, местност Под гарата, община Тунджа, област Ямбол.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас

20.апр.2021 09:11
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас Оповестено на 20.04.2021 г.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обособена част

01.апр.2021 11:02
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на Поземлен имот с идентификатор 35239.6106.2515, намиращ се в землището на с. Казичене, местност През Искър, район Панчарево, област София, ведно с построените в него 12 бр. сгради с идентификатори: 35239.6106.2515.1, 35239.6106.2515.2, 35239.6106.2515.3, 35239.6106.2515.4, 35239.6106.2515.5, 35239.6106.2515.6, 35239.6106.2515.7, 35239.6106.2515.8, 35239.6106.2515.9, 35239.6106.2515.10, 35239.6106.2515.11, 35239.6106.2515.12, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София. Оповестено на 01.04.2021 г.

Oграничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на следните недвижими имоти – частна държавна собственост

11.фев.2021 14:37
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на следните недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД „Гранична полиция“,  гр. Смолян, представляващи: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.17, с площ 181,13 кв. м, разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. „Рокфелер“ №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.18, с площ 82 кв. м, разположен на ет. –1 в бл. 3 на ул. „Рокфелер“ №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.16, с площ 112,35 кв. м, разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. „Рокфелер“ №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград. Оповестено на 12.02.2021 г.

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на обособени части на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот

11.фев.2021 14:27
Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на  следните обособени части от имуществото на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД, гр. Сопот: 1. Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 и сгради, находящи се на ул. „Индустриална зона“ – гара Калояново, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив; 2. Дом-паметник хижа „Чевира“ (почивна база „Чевира“ в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив); 3. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 с площ 1 062 кв. м, ведно с построената в него сграда 68080.501.704.1 със застроена площ 556 кв. м, намиращ се на ул. „Иван Вазов“ № 67, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив. Оповестено на 12.02.2021 г.