Обобщени доклади

Годишният обобщен доклад за държавните публични предприятия се изготвя в съответствие с изискванията на чл. 30 от Закона за публичните предприятия и чл. 22 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Докладът обобщава представянето на публичните предприятия през съответната година и прилагането на Насоките на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия (Насоките на ОИСР). Изготвен е въз основа на данни от годишните отчети на публичните предприятия, от други публично достъпни източници и регистри и със съдействието на публичните предприятия и на органите, упражняващи правата на държавата.

С Решение № 202 от 11 март 2021 година, Министерският съвет одобри Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2019 г.

С Решение № 320 от 20 май 2022 година, Министерският съвет одобри Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2020 г.

С Решение № 135 от 22 февруари 2023 година, Министерският съвет одобри Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2021 г.

С Решение № 440 от 24 юни 2024 година, Министерският съвет одобри Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2022 г.