За нас

Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) е администрация към Министерския съвет на бюджетна издръжка.

С приемането на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия през 1992 година се създава Агенция за приватизация като държавен орган към Министерския съвет за организиране и контрол на приватизацията на държавните предприятия и за осъществяване на приватизационния процес.

С приемането на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2002 година Агенция за приватизация се разделя на две самостоятелни структури: Агенция за приватизация и Агенция за следприватизационен контрол.

С измененията на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в сила от 5.03.2010 г., се сливат двете агенции и се създава нова структура - Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

Агенция за публичните предприятия и контрол е правоприемник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Със Закона за публичните предприятия, обн. ДВ, бр. 79 от 08.10.2019 г., АПСК е преименувана на АППК и са ѝ възложени функции на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.

Агенцията за публичните предприятия и контрол организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

АППК осъществява независим външен контрол по Закона за концесиите върху определени концесионни договори, както и извършва извънредни проверки на определени концесионни договори, при възлагане от Координационния съвет по концесиите.

Агенцията за публичните предприятия и контрол изпълнява функциите на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия съгласно закона за публичните предприятия и има следните основни функции:

  • разработване на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия;
  • мониторинг на изпълнението на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия и нейната актуализация;
  • подпомагане на отрасловите министри при определяне на общите стратегически цели на предприятията и ключовите показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели в бизнес програмите на предприятията;
  • мониторинг на дейността на публичните предприятия и изготвянето на обобщен доклад за предходната година;
  • публикуване на актуална информация и отчети за дейността на публичните предприятия, включително финансова и нефинансова информация за предприятията;
  • извършване на мониторинг на процедурите на подбор, номиниране и назначаване на членове на органи за управление и контрол в съответствие с разработена за целта методика;
  • извършване оценка на изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия и изготвяне на предложения за подобряване на тяхното управление.