Следприватизационен контрол

Следприватизационен контрол е дейността по контрола върху изпълнението на задълженията на купувача, поети с приватизационен договор.

Следприватизационният контрол е осъществяван, както следва:

- в периода от 1992 г. до 2002 г. - от органите по чл. 3 от ЗППДОП (отм.) - Агенция за приватизация и съответните министерства, сключили приватизационните сделки;

- в периода от 2002 г. до 2010 г. – от Агенцията за следприватизационен контрол (АСК), която поема всички права и задължения във връзка с осъществяването на следприватизационен контрол по сключени приватизационни договори от оправомощени държавни органи по реда на ЗППДОП – след 08.11.2002 г. В правомощията си по чл. 19, ал. 2, т. 2 от същия закон АСК контролира плащанията по приватизационните договори, в случаите на разсрочено плащане на покупната цена. След влизане в сила на ЗИД на ЗПСК (обн. ДВ, бр. 105/22.12.2006 г.), АСК контролира и приема всички плащания по приватизационни договори, включително и сключени по реда на ЗППДОП(отм.).

- в периода от 2010 г. до настоящия момент – от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК), сега Агенция за публичните предприятия и контрол (АППК).

В изпълнение на законовите си правомощия, АППК осъществява текущ контрол по документи и проверки на място в приватизираните обекти, както и извършва насрещни проверки по информация, получена от компетентни органи относно изпълнението на поетите с приватизационните договори задължения в сроковете, определени в договорите.

Текущият контрол по изпълнение на задълженията на Купувачите по приватизационните договори приключва  с констатации по изпълнението, респ. неизпълнението на задълженията по контролираните приватизационни договори за всеки отчетен период.

Резултатът от осъществения следприватизационен контрол се отразява в рубриката „Публични регистри“  -  Регистър за процеса  на следприватизационен контрол на интернет страницата на АППК, създаден по реда на  Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на следприватизационен контрол, с която са определени данните, подлежащи на вписване в публичните регистри по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), както и редът за запознаване с тях.

Функциите по осъществяване на следприватизационен контрол от страна на Агенцията са регламентирани в чл. 22 от ЗПСК и чл. 7 и чл.  9 от Устройствения правилник на АППК.