Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Валентина Радева Стратиева
Длъжност
Старши експерт-секретар НС
1
2
3
4
6
Служител
Гергана Кирилова Славкова
Длъжност
Директор на дирекция
1
2
3
4
6
Служител
Гергана Славчова Михайлова
Длъжност
Началник отдел
1
2
3
4
6
Служител
Ирина Анатолиева Цекова
Длъжност
Младши експерт
1
2
3
4
6
Служител
Мария Богданова Ждерова-Цановска
Длъжност
Старши счетоводител
2
3
4
6
Служител
Мария Дончева Дончева
Длъжност
Главен счетоводител
1
2
3
4
6
Служител
Миглена Борисова Колева
Длъжност
Старши счетоводител
1
2
3
4
6
Служител
Надежда Христова Ашламаджиева
Длъжност
Главен експерт - ИО
1
2
3
4
6
Служител
Пламен Василев Георгиев
Длъжност
Главен експерт - завеждащ ИО
1
2
3
4
6
Служител
Теодор Руменов Соколов
Длъжност
Главен юрисконсулт
1
2
3
4
6