АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

29.апр.2022 11:30

1. “Дом-паметник хижа “Чевира“ ( почивна база „Чевира“ в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив), обособена част от имуществото на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот, представляващ: а) сграда № 11 — хижа „Чевира”, със застроена площ 405 кв. м, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел сграда с идентификатор 69016.450.15.11, б) сграда № 12 - столова към хижа „Чевира", със застроена площ 285 кв. м, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел сграда с идентификатор 69016.450.15.12 и в) сграда № 13, с площ 41 кв. м, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старосел сграда с идентификатор 69016.450.15.13;

2. Поземлен имот с идентификатор 68080.501.704 с площ 1 062 кв. м, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 68080.501.704.1 със застроена площ 556 кв. м, брой етажи – 3, предназначение – хотел, намиращ се на ул.“Иван Вазов“ № 67, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, обособена част от имуществото на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот;

3. Поземлен имот с идентификатор 35523.28.302 и сгради, намиращи се в Индустриална зона – гара Калояново, с. Калояново, община Калояново, област Пловдив, обособена част от имуществото на “Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД, гр. Сопот;

4. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.511.10 с площ 18 354 кв. м, намиращ се на ул. „Безмерско шосе“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол;

5. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.516.73, с площ 1397 кв. м, намиращ се на ул. „Ямболен“,  гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол.