Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти

15.апр.2022 14:38

Агенцията за публичните предприятия и контрол подготви Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, приета с ПМС № 243/26.09.2019 г., обн., ДВ, бр. 77/2019 г., изм. и доп., бр. 37/2020 г.

Проектът е достъпен на Портала за обществени консултации - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6763, както и на интернет страницата на Агенцията в раздел „Правна рамка“, подраздел „Проекти на нормативни актове“.