Новини

АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

15.авг.2023 11:50
АППК обяви 6 електронни търгове, както следва:

Приключване на съдебните производства във връзка със следприватизационния контрол по приватизационния договор за продажба на 70 % от капитала на „Параходство БМФ“ АД, гр. Варна

25.юли.2023 14:32
В резултат на приключилото с влязло в сила арбитражно решение вътрешно арбитражно дело № 173/2019 г. на Арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата, образувано по осъдителен иск на Агенцията за публичните предприятия и контрол срещу "АДВАНС ПРОПЪРТИС“ ООД и „КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ" АД, ответниците бяха осъдени и заплатиха на 30.06.2023 г. по сметка на Агенцията сума в общ размер на 34 425 489,15 лева. Посочената сума е преведена в държавния бюджет съгласно чл. 8 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“

24.юли.2023 11:02
Във връзка с предложение на министъра на младежта и спорта е обявена конкурсна процедура за номиниране на независими членове на Управителния съвет на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.

КОНКУРС ЗА НОМИНИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

17.юли.2023 09:33
Във връзка с предложение на министъра на транспорта и съобщенията е обявена конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, гр. София. Публичната покана, ведно с всички необходими документи за конкурса, са публикувани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол в Раздел „Пoкани за номиниране“.