АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

15.авг.2023 11:50

1. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.831, с площ 785 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

2. Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.5 със застроена площ 129,80 кв. м, с предназначение: за склад, намиращ се на етаж „-1“, в сграда с идентификатор 87374.537.66.6 на ул. „Каранова“ № 2, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол

3. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.602.833, с площ 934 кв. м, намиращ се в ж.к. „Славейков“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

4. Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 38563.169.544, с площ 8815 кв. м, намиращ се в с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора

5. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Велико Търново, представляващ: поземлен имот с идентификатор 44046.200.175, с площ 5969 кв. м, намиращ се в с. Лозен, общ. Стражица, обл. Велико Търново, заедно с построените в него сгради с идентификатори: 44046.200.175.1, 44046.200.175.2, 44046.200.175.3 и 44046.200.175.4

6. Недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10673.500.112 с площ 91 097 кв. м (номер по предходен план 500112 с площ 91,105 дка) намиращ се в с. Верен, община Братя Даскалови, област Стара Загора