АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

18.сеп.2023 15:24

1. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Пловдив, представляващ: УПИ III с площ 1 050 кв. м в кв. 8 по ПУП на с. Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдив, ведно с построените в него полумасивна двуетажна сграда – ветеринарна лечебница със застроена площ 68 кв. м и полумасивна едноетажна сграда – склад със застроена площ 16 кв. м;

2. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Пловдив, представляващ: УПИ V-158 - болница, имот пл. № 158, кв. 30, с площ от 2 684 кв. м, намиращ се в с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив, заедно с построените в него: двуетажна масивна сграда – болница, с площ от 340 кв. м, масивна сграда с площ от 56 кв. м, масивна сграда с площ от 44 кв. м и навес с площ от 9 кв. м;

3. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Хасково, представляващ: УПИ VI-219 с площ 6447,57 кв. м в кв. 158, Промишлена зона Изток, гр. Тополовград, общ. Тополовград, обл. Хасково;

4. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Хасково, представляващ: УПИ VI-16 с площ от 2 625 кв. м, намиращ се в кв. 3, с. Дъбовец, общ. Любимец, обл. Хасково, заедно с построената в него сграда със застроена площ от 140 кв. м, ведно с мазе с площ от 34 кв. м;

5. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: поземлен имот с идентификатор 40909.121.110, с площ 25 558 кв. м, намиращ се на бул. „България“ № 105, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, заедно с построените в него сгради: сграда с идентификатор 40909.121.110.1, със застроена площ 1630 кв. м, сграда с идентификатор 40909.121.110.3, със застроена площ 755 кв. м, сграда с идентификатор 40909.121.110.4 със застроена площ 554 кв. м, сграда с идентификатор 40909.121.110.7, със застроена площ 63 кв. м и сграда с идентификатор 40909.121.110.9, със застроена площ 794 кв. м.