АППК ОБЯВЯВА ЕЛЕКТРОНEН ТЪРГ

18.юли.2022 15:58

Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Варна, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1507.835 с площ 202 кв. м, намиращ се на ул. „Граф Игнатиев“ № 29, гр. Варна, община Варна, област Варна, ведно с построената в него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3 със застроена площ 153 кв. м