Министерският съвет прие изменения и допълнения в Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост

14.юли.2022 10:39

По отношение на Електронната платформа за продажба на имоти, Министерският съвет с Постановление № 168 от 12 юли 2022 г. прие изменения и допълнения, както в Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала (Наредбата за електронната платформа), така и в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Измененията и допълненията в Наредбата за електронната платформа предстои да бъдат публикувани на 15.07.2022 г. в брой 55 на Държавен вестник.