АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

19.апр.2024 11:43

1. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.605.113, с площ 2 947 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;

2. Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Стара Загора, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68850.233.485 с площ 3901 кв. м, намиращ се в гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора.