АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

21.ное.2023 13:29

1. Поземлен имот с идентификатор 48088.17.242 с площ от 16 568 кв. м, намиращ се в с.Миладиновци, местност Молозите, общ. Добричка, обл. Добрич, заедно с построената в него сграда с идентификатор 48088.17.242.1, със застроена площ 103 кв. м;

2. Поземлен имот с идентификатор 53210.50.89 с площ от 9 520 кв. м, намиращ се в с.Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, заедно с построената в него сграда с идентификатор 53210.50.89.1 със застроена площ 92 кв. м;

3. УПИ VI-204, в кв. 33 по плана на с. Свобода, с площ 9 600 кв. м, намиращ се на ул.„Дванадесета“ № 2 в с. Свобода, общ. Добричка, обл. Добрич, заедно с построената в него сграда със застроена площ 81 кв. м