Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обособена част

01.апр.2021 11:02

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на  Поземлен имот с идентификатор 35239.6106.2515, намиращ се в землището на с. Казичене, местност През Искър, район Панчарево, област София, ведно с построените в него 12 бр. сгради с идентификатори: 35239.6106.2515.1, 35239.6106.2515.2, 35239.6106.2515.3, 35239.6106.2515.4, 35239.6106.2515.5, 35239.6106.2515.6, 35239.6106.2515.7, 35239.6106.2515.8, 35239.6106.2515.9, 35239.6106.2515.10, 35239.6106.2515.11, 35239.6106.2515.12,  обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София.

Оповестено на 01.04.2021 г.