Oграничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на следните недвижими имоти – частна държавна собственост

11.фев.2021 14:37

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на следните недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, РД „Гранична полиция“,  гр. Смолян, представляващи:

  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.17, с площ 181,13 кв. м, разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. „Рокфелер“ №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград;
  2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.18, с площ 82 кв. м, разположен на ет. –1 в бл. 3 на ул. „Рокфелер“ №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград;
  3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.16, с площ 112,35 кв. м, разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. „Рокфелер“ №50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград.

Оповестено на 12.02.2021 г.