Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас

20.апр.2021 09:11

Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващи:

  1. Поземлен имот с идентификатор 07079.605.113, с площ 2 947 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;
  2. Поземлен имот с идентификатор 07079.605.129, с площ 2 504 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;
  3. Поземлен имот с идентификатор 07079.605.703, с площ 22 864 кв. м, намиращ се в Промишлена зона „Север“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;
  4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.610.322.1.8, със застроена площ 110 кв. м, ведно с припадащите се 1/3 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж, намиращ се на ул. „Антим І“ № 10, етаж 1, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас;
  5. Сграда с идентификатор 72727.10.168.2, със застроена площ от 180 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 72727.10.168, намиращ се в землището на с. Тополица, местност „Къркатлъка“, община Айтос, област Бургас.

Оповестено на 20.04.2021 г.