Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Областния управител на област Шумен.

27.окт.2020 11:28

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Областния управител на област Шумен, представляващи: 
1. Сграда с идентификатор 83510.670.94.1, със застроена площ 375 кв.м, намираща се на ул. „Цветан Зангов“, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен
и
2. Сграда с идентификатор 83510.87.23.1, със застроена площ 758 кв.м и сграда с идентификатор 83510.87.23.2, със застроена площ 206 кв.м, разположени в поземлен имот с идентификатор 83510.87.23, намиращ се в местността „Висока поляна“, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.


Оповестено на 27.10.2020 г.