ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост

02.дек.2020 13:58

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на недвижими имоти - частна държавна собственост, представляващи: 
1. поземлен имот с идентификатор 68134.1938.776, с площ 7 118 кв.м, заедно с построените в имота: 
- сграда с идентификатор 68134.1938.776.1, 
- сграда с идентификатор 68134.1938.776.2 и 
- сграда с идентификатор 68134.1938.776.3, намиращ се в гр. София, район „Витоша“, местност „Малък Раковец“, ул. „Беловодски път“ № 101; 
2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.304.174.4.12, със застроена площ 24 кв.м, заедно с 2/100 идеални части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор  68134.304.174, с площ 354 кв.м, намиращ се на ул. „Лавеле“ № 20, ет. 2, гр. София, район „Възраждане“;
3. сграда с идентификатор 07079.610.466.1, с площ 167 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.610.466, намиращ се на ул. „Константин Фотинов“ №28, гр. Бургас, обл. Бургас.

Оповестено на 02.12.2020 г.