Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2020 г.

15.мар.2021 13:05

Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с осигуряване изпълнението на чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, където е предвидено разработването на Методика за оценка на финансовите и нефинансовите цели на държавните публични предприятия, която трябва да бъде приета от Агенцията за публични предприятия и контрол. Предлаганото изменение е по отношение на субекта, който приема акта - Агенцията за публични предприятия и контрол да бъде заменена с Министерския съвет и съответно нормативния акт да представлява Инструкция, приета от Министерския съвет, съгласно Закона за нормативните актове.Това изменение се налага с цел създаване на подзаконов нормативен акт от по-висока степен и с по-голяма устойчивост на изменение, така че да се гарантира еднакъв и дългосрочен подход при оценка на бизнес програмите на държавните публични предприятия.Другите две изменения се отнасят до сроковете, визирани в преходните и заключителни разпоредби в ППЗПП за изготвяне и приемане на Методиката за оценка на финансовите и нефинансовите цели на държавните публични предприятия и Политиката за участието на държавата в публичните предприятия. Целта е да се прецезират тези срокове с оглед пандемичната обстановка в страната и съгласувателната процедура с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейската комисия в рамките на Програмата за подпомагане на институциите в Република България по Проект „Подкрепа в реформите на Държавните предприятия в България“.

Дата на откриване:

12.3.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Бизнес среда

Дата на приключване:

26.3.2021 г.