На основание чл.6, ал.4 от ЗПСК, АППК огласява промяна в практиката си и основанията си за това при издаване на Удостоверения по чл.22б, ал.2 , т.9 от ЗПСК и такива във връзка с чл.78, ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС)

26.фев.2021 10:42

1. При издаване на Удостоверения по чл.22б, ал.2 , т.9 от ЗПСК и такива във връзка с чл.78, ал.2 от Закона за държавната собственост (ЗДС), когато купувачът по приватизационния договор има неизпълнени задължения по приватизационния договор, които са погасени по давност АППК издава мотивиран изричен отказ.

2. Основание за промяна на практиката на АППК са задължителни указания на Надзорния съвет, дадени по т.6 от Решение на Надзорния съвет, взето на заседанието му от 10.02.2021г. (Протокол №3) във връзка със съдебно решение №10732 от 10.07.2019г. по адм. дело №14583 от 2018г. на II-ро отделение на Върховния административен съд.