Изменения и допълнения във Вътрешните правила за работа на Комисията за номиниране