АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

19.дек.2023 11:08

 1. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Сливен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 72165.505.1841 с площ от 15 559 кв. м, намиращ се в гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен

2. Недвижими имоти - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващи: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.611.125.3.3, със застроена площ 334 кв. м на етаж 3 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.611.125.3.4, със застроена площ 334 кв. м на етаж 4, заедно с 55 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, намиращи се в сграда с идентификатор 72624.611.125.3, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.611.125, намиращ се на бул. „25-ти септември“ № 84, Промишлена зона „Север“, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич

3. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: УПИ XIX-498, в кв. 52 по плана на с. Паскалево, с площ 5470 кв. м, намиращ се в с. Паскалево, община Добричка, област Добрич, заедно с построената в него сграда със застроена площ 81 кв. м

4. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Пловдив, представляващ: УПИ V-158 - болница, имот пл. № 158, кв. 30, с площ от 2 684 кв. м, намиращ се в с. Стрелци, общ. Брезово, обл. Пловдив, заедно с построените в него: двуетажна масивна сграда – болница, с площ от 340 кв. м, масивна сграда с площ от 56 кв. м, масивна сграда с площ от 44 кв. м и навес с площ от 9 кв. м

5. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Хасково, представляващ: УПИ VI-16 с площ от 2 625 кв. м, намиращ се в кв. 3, с. Дъбовец, общ. Любимец, обл. Хасково, заедно с построената в него сграда със застроена площ от 140 кв. м, ведно с мазе с площ от 34 кв. м

6. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Кърджали, представляващ: поземлен имот с идентификатор 48996.57.9 с площ 2 531 кв. м, намиращ се в гр. Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали