АППК обяви електронни търгове

06.фев.2023 09:56

1. Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 87374.516.73, с площ 1397 кв. м, намиращ се на ул. „Ямболен“, гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол;

2.Недвижим имот - частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област София, намиращ се в обл. София, Столична община, гр. София, район „Надежда“, ул. „Илиянско шосе“ № 12, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.1379.38 с площ 10 996 кв. м, заедно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 68134.1379.38.1 със застроена площ 78 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.2 със застроена площ 311 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.3 със застроена площ 440 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.4 със застроена площ 902 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.5 със застроена площ 24 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1379.38.6 със застроена площ 1081 кв. м и сграда с идентификатор 68134.1379.38.7 със застроена площ 45 кв. м;

3.Недвижим имот – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с идентификатор 61710.13.160, с площ 27 785 кв. м, намиращ се в гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ведно с построените в него 6 сгради с идентификатори: 61710.13.160.1, 61710.13.160.2, 61710.13.160.3, 61710.13.160.4, 61710.13.160.6 и 61710.13.160.7;

4.Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Велико Търново, представляващ: поземлен имот с идентификатор 44046.200.175, с площ 5969 кв. м, намиращ се в с. Лозен, общ. Стражица, обл. Велико Търново, заедно с построените в него сгради с идентификатори: 44046.200.175.1, 44046.200.175.2, 44046.200.175.3 и 44046.200.175.4

5.Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Русе, представляващ: сграда с идентификатор 63427.1.64.12 със застроена площ 505 кв. м и сутерен със застроена площ 348 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.64, намиращ се на ул. „Алея Възраждане“ № 2, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе

6.Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Софийска, представляващ: IV (четвърти) етаж със застроена площ 243,21 кв.м от четириетажна масивна сграда, построена върху УПИ I – „За административен и търговски комплекс“, кв. 105А, заедно с 26,78 % идеални части от общите части на сградата, намираща се на ул. „Цар Симеон“ № 11, гр. Своге, община Своге, област Софийска