Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

27.окт.2022 13:28

Агенцията за публичните предприятия и контрол подготви Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85/30.04.2020 г., обн., ДВ, бр. 40/2020 г., изм., ДВ, бр. 89/2021 г.

Проектът е достъпен на Портала за обществени консултации - https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7181, както и на интернет страницата на Агенцията в раздел „Правна рамка“, подраздел „Проекти на нормативни актове“.