Министерският съвет прие Политиката за участие на държавата в публичните предприятия

17.окт.2022 16:42

С Решение № 776 от 12.10.2022 г. на Министерски съвет е одобрена Политиката за участие на държавата в публичните предприятия.

Политиката е разработена от Агенцията за публичните предприятия и контрол в сътрудничество с органите упражняващи правата на държавата в публичните предприятия.

Политиката е достъпна на електронен адрес: https://www.appk.government.bg/bg/54