ВАЖНО! ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

11.яну.2022 14:18

Поради технически проблеми с Електронната платформа за продажба на имоти, които биха довели до неравнопоставеност на кандидатите в търга, и на основание на чл.28, ал.1, т. 4, предл. второ от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, АППК прекрати с Решения № 3758-П/11.01.2022 г., № 3759-П/11.01.2022 г. и № 3760-П/11.01.2022 г. електронни търгове с номера 348, 349 и 350 на електронната платформа.

Уведомяваме Ви, че цитираните по-горе електронни търгове ще бъдат обявени на Електронната платформа за продажба на имоти повторно и в кратки срокове, при същите условия.