Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка

18.авг.2020 10:19

Ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на:

- сграда с идентификатор 68134.709.460.6 със застроена площ 114 кв.м;

- сграда с идентификатор 68134.709.460.7 със застроена площ 847 кв.м и

- сграда с идентификатор 68134.709.460.8 със застроена площ 166 кв.м, разположени в поземлен имот с идентификатор 68134.709.460, намиращ се в район „Слатина“, гр. София, обл. София, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, гр. София.

Оповестено на: 18.08.2020 г.