Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Аделина Йорданова Гочева
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Ваня Трайчева Алексиева
Длъжност
Старши счетоводител
1
2
3
4
5
6
Служител
Иван Светославов Иванов
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Йорданка Борисова Димитрова
Длъжност
Главен специалист
1
2
3
4
5
6
Служител
Латинка Маринова Савова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Николета Мирославова Цветкова
Длъжност
Младши експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Пенка Събева Пенчева - Михайлова
Длъжност
Главен специалист
1
2
3
4
5
6
Служител
Петя Димитрова Милкова
Длъжност
Младши експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Рени Петкова Станкова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Стефани Вескова Алексиева
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6