Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Владимир Стоянов Попов
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Галина Савова Добрева
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Димитър Любчов Димирлийски
Длъжност
Младши експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Димитър Николаев Илиев
Длъжност
Директор на дирекция
1
2
3
4
5
6
Служител
Елена Иванова Максимова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Зоя Атанасова Кръстева
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Иванка Стоилова Илиева
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Красимира Георгиева Цицелкова
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Мирослава Миланова Йонкова-Павлова
Длъжност
Държавен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Татяна Иванова Цекова
Длъжност
Младши експерт
1
2
3
4
5
6