Регистър ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите по §2, ал.1, т.1 от ДР на ЗПКОНПИ и от лицата по чл.6, ал.1, т.28 от ЗПКОНПИ

1.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1

2. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.1

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част I

4. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част I

5. Декларация по чл.35, ал.1, т.2, част II

6. Декларация за промяна на декларираните данни по чл. 35, ал.1, т.2, част II

Неподадени декларации

Служител
Виолета Здравкова Софрониева
Длъжност
Началник отдел
1
2
3
4
5
6
Служител
Вяра Владимирова Шейтанова
Длъжност
Главен юрисконсулт
1
2
3
4
5
6
Служител
Гергана Кирилова Славкова
Длъжност
Директор на дирекция
1
2
3
4
5
6
Служител
Гергана Славчова Михайлова
Длъжност
Началник отдел
1
2
3
4
5
6
Служител
Евгения Петрова Стаменова
Длъжност
Старши експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Ивайло Иванов Савов
Длъжност
Главен юрисконсулт
1
2
3
4
5
6
Служител
Мария Цанкова Цочева
Длъжност
Младши юрисконкулт
1
2
3
4
5
6
Служител
Пламен Кръстев Колев
Длъжност
Старши експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Румен Любомиров Йорданов
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6
Служител
Силвия Иванова Иванова-Дачева
Длъжност
Главен експерт
1
2
3
4
5
6