Обява

21.апр.2022 14:03

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и избор на координатор за балансираща група на свободния пазар на електроенергия за нуждите на Агенция за публичните предприятия и контрол“.