АППК ОБЯВИ ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ

06.дек.2022 10:18

1. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 70398.84.7, с площ 6 792 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, Община Върбица, област Шумен

2. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 70398.84.22, с площ 16 000 кв. м, намиращ се в местност Балък, с. Сушина, община Върбица, област Шуме

3. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Бургас, представляващ: урегулиран поземлен имот ХL „за производствена и складова дейност (незастроен)“ с площ 900 кв. м, намиращ се в кв. 11 по плана на Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, одобрен със Заповед № 109/ 21.03.1991 г., ЧИ със Заповед № 713а/07.11.2008 г., Общ. Карнобат, oбл. Бургас

4. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерство на земеделието, представляващ: урегулиран поземлен имот (УПИ) II – ветеринарна лечебница с площ 2 085 кв. м, намиращ се в кв. 81 по плана на с. Градина, Общ. Първомай, обл. Пловдив, заедно с построената в него масивна сграда, със застроена площ 140 кв. м

5. Моторен кораб „Атанас Димитров“, с рег. № 150420 на Български корабен регистър

6. Недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот I от кв. 14, с площ 8143 кв. м, намиращ се на ул. „Княз Борис I“ № 1, с. Задруга, общ. Кубрат, обл. Разград, ведно с построената в имота сграда със застроена площ 94,07 кв. м

7. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Търговище, представляващ: поземлен имот с идентификатор 15919.5.195, с площ 45 421 кв. м, намиращ се в с. Голямо Соколово, общ. Търговище, обл. Търговище

8. Обект – курортно туристически сгради „Паисий“, намиращи се в землището на гр. Гурково, община Гурково, област Стара Загора, представляващи сгради с идентификатори: 18157.274.286.1, 18157.274.956.1, 18157.274.45.2 и 18157.274.45.3, обособена част от имуществото на „Мини Марица - изток“ ЕАД, гр. Раднево