АППК обяви електронни търгове

25.ное.2022 14:30

1. Поземлен имот с идентификатор 65927.501.5304 с площ от 18 551 кв. м, намиращ се в местността „Коджа кър“, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово;

2. Поземлен имот с идентификатор 65927.501.1550, с площ от 401 кв. м, заедно с построената в имота сграда с идентификатор 65927.501.1550.1, със застроена площ от 55 кв. м и мазе с площ 45 кв. м, намиращ се на ул. „Опълченска“ № 21, гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово;

3. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с пл. № 293 с площ 10 300 кв. м, за който е отреден УПИ І в кв. 51 по плана на с. Побит камък, община Разград, област Разград, ведно с построените в него: а/сграда – училище на 3 етажа със застроена площ 700 кв. м; б/сграда – общежитие на 2 етажа със застроена площ 229 кв. м; в/сграда – пералня на 1 етаж със застроена площ 29 кв. м; г/сграда – склад на 1 етаж със застроена площ 48 кв. м; д/сграда – резервоар за нафта към кухня на 1 етаж със застроена площ 15 кв. м; е/сграда – резервоар за нафта към парно на 1 етаж със застроена площ 25 кв. м; ж/сграда – тоалетна към училище на 1 етаж със застроена площ 32 кв. м и з/сграда – тоалетна към общежитие на 1 етаж със застроена площ 15 кв. м;

4. Поземлен имот с идентификатор 87285.3.2 с площ 11 179 кв. м, намиращ се в с. Яким Груево, община Исперих, област Разград;

5. Поземлен имот с идентификатор 37010.71.1 с площ 10 419 кв. м, намиращ се в с.Китанчево, община Исперих, област Разград;

6. Поземлен имот с идентификатор 39459.501.214 с площ от 8 523 кв. м, намиращ се в с.Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Шипка“ № 2, заедно с построените в него три сгради с идентификатори 39459.501.214.1, 39459.501.214.2 и 39459.501.214.3;

7. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Враца, представляващ: урегулиран поземлен имот VIII с пл. № 1337, с площ 5 580 кв. м в кв. 89 по регулационния план на гр. Криводол, общ. Криводол, обл. Враца, заедно с построената в имота сграда – ветеринарна лечебница на два етажа със застроена площ 146 кв. м и втори етаж със застроена площ 86 кв. м

8. Недвижим имот - частна държавна собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Враца, представляващ: учебно - битова сграда с идентификатор 03438.42.29.1, със застроена площ 1 255 кв. м, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземления имот, намираща се в местност Крайще, с. Бели извор, община Враца, област Враца.