ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ/ ВТОРА ПРОЦЕДУРА