Открит конкурс за определяне на изпълнител с предмет: „Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност“

21.юли.2020 13:56

Открит конкурс за определяне на изпълнител с предмет: „Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност“, включващ следните основни дейности:

  1. Изготвяне на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност;

  2. Изготвяне на проект на решение на Министерския съвет и всички относими документи към него за приемане на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия;

  3. Съдействие и подпомагане на АППК при необходимост във връзка с изготвените документи;

  4. Предоставяне на писмени и устни консултации при поискване от страна на АППК.

Оповестено на 21.07.2020 г.